top of page

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

„Програма за развитие на селските райони“ (ПРСР 2014 – 2020) е най-богатата по отношение на типовете дейности, които финансира, и съответно по нея се отпускат най-много средства. 

Приоритети на програмата:

 • Стимулиране на трансфера на знания и иновации в селското стопанство и горския сектор;

 • Повишаване на устойчивостта и конкурентоспособността на селскостопанската дейност и насърчаване на иновативните технологии и устойчиво управление на горите;

 • Насърчаване на организацията на хранителната верига, включително преработката и маркетинга на земеделски продукти, хуманно отношение към животните и управление на риска в стопанствата;

 • Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързаните със селското и горско стопанство;

 • Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горския сектор;

 • Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.

 

Бенефициенти по програмата:

 • Земеделски производители

 • Преработвателни предприятия от ХВП

 • Микропредприятия в селските райони

 • Общини в обхвата на селските райони

 • Юридически лица с нестопанска цел (местни инициативни групи, читалища и др.)

 • Местни поделения на вероизповедания

 • Организации на производителите

 • Занаятчии и др.

 

Очаквани резултати:

 • Подобряване на интеграцията между хранителната индустрия и селското стопанство

 • Постигане на балансирано и устойчиво използване на ресурсите

 • Подобряване на икономиката в селските райони чрез подпомагане за неземеделски дейности

 • Повишаване качеството на местните услуги в селските райони

 • Укрепване на подхода лидер чрез обхващане на нови територии

 • Подобряване на устойчивостта и конкурентоспособността на малките и средни земеделски стопанства

 • Навлизане на нови технологии, свързани с енергийна ефективност и преработка на биомаса

 • Подобряване на мрежата за широколентов достъп в селските райони

КЪМ МОМЕНТА НЯМА АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ

МЯРКА 6.1. СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Индикативна дата на отваряне: Февруари - Май 2018 г.

Бюджет:  41 500 000 евро

Цел: Улесняване процеса на създаването на стопанства от млади земеделски производители.

МЯРКА 4.2. ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

 

Индикативна дата на отваряне: Февруари - Май 2018 г.

Бюджет: 85 000 000 евро

Цел: Модернизиране на физическите активи на предприятията преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка..

МЯРКА 8.3. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЩЕТИ ПО ГОРИТЕ ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И КАТАСТРОФИЧНИ СЪБИТИЯ

Индикативна дата на отваряне: Март - Юни 2018 г.

Бюджет: 8 500 000 евро

Цел: Намаляване на риска от горски пожари, наводнения и други природни бедствия, причиняващи щети по горите.

МЯРКА 8.4. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЩЕТИ ПО ГОРИТЕ ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И КАТАСТРОФИЧНИ СЪБИТИЯ

Индикативна дата на отваряне: Март - Юни 2018 г.

Бюджет: 4 000 000 евро

Цел: Навременно възстановяване на пострадалите от природни бедствия и катастрофични събития гори.

МЯРКА 8.6. ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА, МОБИЛИЗИРАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ

Индикативна дата на отваряне: Март - Юни 2018 г.

Бюджет: 9 000 000 евро

Цел: Подсигуряване на средства за подпомагане на недържавните гори, които да могат да запазят освен своята многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците си, за да продължат с устойчивото управление на горите си..

МЯРКА 6.4. ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ

Индикативна дата на отваряне: Апри - Юни 2018 г.

Бюджет: 50 200 000 евро

Цел: подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

- Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
- Развитие на услуги във всички сектори;
-Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
- Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

МЯРКА 4.1 ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА

Бюджет по схемата: 237 000 000 евро

Срок за кандидатстване: 7 декември 2016 г.

Цел: Подпомагането ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в чувствителни сектори със затруднен достъп до пазара и биологично производство чрез модернизиране на физическия капитал, нематериални активи, свързани с организацията и управление на стопанствата, въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии, подобряване на предпазарната подготовка и съхранение на продукцията.

MЯРКА 6.3. СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИ СТОПАНСТВА

Бюджет по схемата: 30 000 000 евро

Срок за кандидатстване: 12 август 2016 г.

Цел: Икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици.

Основна цел на програмата:

Актуални програми

Предстоящи програми

Минал прием

bottom of page