top of page

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 - 2020

ОП „Иновации и конкурентоспособност”

Оперативната програма съдържа стратегическите приоритети и насоки за развитието на българската икономика след присъединяването й към Европейския съюз. Тя е насочена към основните проблеми и бариери в икономическото развитие на страната.
Общата цел на ОП „Конкурентоспособност" е развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар.

„Програма за развитие на селските райони“ (ПРСР)

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) се прилага в България за програмния период 2007 - 2013 г. Тя е насочена към развитие на конкурентно земеделие и горско стопанство, иновации в хранително - вкусовата индустрия, опазване на природните ресурси и околната среда,както и към насърчаване на възможностите за заетост и по-добро качество на живот в селските райони.

Програма за морско дело и рибарство

Главна стратегическа цел на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” е превръщането на сектора в конкурентоспособен, модерен и динамичен, базиран на устойчиво развитие на рибарството и аквакултурата, както и към подобряване качеството на живот в рибарските области.

ОП „Развитие на човешките ресурси“ (2014 – 2020)

 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014 – 2020) е насочена към постигането на по-висока и качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, както и модернизиране на публичните политики. Това са основните стълбове, които са заложени и в петте приоритетни оси на ОП РЧР.

bottom of page