top of page

МЯРКА 6.4. ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ

Индикативна дата на отваряне: Април - Юни 2018 г.

Бюджет: 50 200 000 евро

Цел: подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

- Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
- Развитие на услуги във всички сектори;
-Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
- Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

Бенефициенти:

 • Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон,Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Бенефициентите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.(натиснете за да видите списък със селските райони).

При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

 

Вид на помощта:
Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

 • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);

 • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за Функциониране на Европейския Съюз;

 • Развитие на услуги във всички сектори;

 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

 • Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

 • В рамките на подмярката не се финансират дейности, които водят до осъществяване на селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в Приложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз.

 • Не се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги, голф, сектори и дейности, определени в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, с изключение на производство на енергия от вторични продукти, отпадъци и остатъци.

 • Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги в курортни комплекси и населени места по черноморското крайбрежие с развит масов туризъм.

 

Допустими разходи:

Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:

 • Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;

 • Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите;

 • Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

 • Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

 

Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане.
Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

Критерии за допустимост:
Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 • Инвестицията да се осъществява в селски район;

 • Инвестицията да няма отрицателно влияние върху околната среда;

 • Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/ 10 години при строително-монтажни работи;

 • Стопанството на кандидати, земеделски производители, трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро;

 • Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат по мярката, ако те не произвеждат 10% топлинна енергия.

 • Бизнес планът трябва да съдържа най-малко следните елементи:
  – Резюме на плана;
  – Първоначално икономическо състояние на кандидата;
  – Анализ на пазара, въздействие върху конкурентите;
  – Етапи и цели за развитие на новите дейности на кандидата;
  – Прогноза на нетните парични потоци;
  – Подробно описание на дейностите и инвестициите, необходими за развитие на дейностите на кандидата.
  *Промени в бизнес плана се допускат, ако не водят до съществено изменение на дейността.
  Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги в курортни комплекси за развит масов туризъм.

 • Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.

 • Максималният размер на количествата култури за храни и фуражи, използвани за производство на биоенергия, включително биогорива ще бъде определен въз основа на допълнителен анализ и ще бъде одобрен от Комитета за наблюдение на програмата.

 

Критерии за подбор:

 • Критериите за подбор целят да гарантират насочване на помощ съобразно установените потребности и заложените цели.

 • Критериите се ще основават на анализа и на практиката от прилагане на Програмата за развитие на селските райони (2007-2013) и ще осигурят съответствие и допълняемост с други стратегически документи и по-специално Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия.

 • Подпомагането ще се фокусира върху най-бедните райони.

 • Чрез критериите се цели и подпомагане на проекти с по-висока добавена стойност и създаващи нови работни места.

 • Предвижда се да бъдат избрани проекти, които в максимална степен да допринесат за постигане на целите на програмата.

 • При избора на проекти ще се цели постигане на максимална ефективност.

 

Интензитет и размер на помощта:
Финансовата помощ не може да надвишава 50% от общите допустими разходи и 200 000 евро.
Минимална стойност: – 10 000 евро.
Максимална стойност: – 200 000 евро.
В случай на интегриран проект, разходите за неземеделската дейност не следва да надвишават посочените максимални стойности.

bottom of page