top of page
Мярка 8.3.

МЯРКА 8.3. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЩЕТИ ПО ГОРИТЕ ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И КАТАСТРОФИЧНИ СЪБИТИЯ

Индикативна дата на отваряне: Март - Юни 2018 г.

Бюджет: 8 500 000 евро

Цел: Намаляване на риска от горски пожари, наводнения и други природни бедствия, причиняващи щети по горите.

Кой може да кандидатства:

 • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;

 • Общини, собственици/стопанисващи горски територии;

 • Регионални дирекции по горите;

 • Държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите, управляващи държавни горски територии; Лесозащитни станции;

 • Юридически лица, стопанисващи горски територии;

 

Условия за допустимост

 • Всички кандидати трябва да докажат собственост върху горските територии, с които кандидатстват за подпомагане, или правото си да ги управляват/контролират;

 • Превантивните дейности срещу пожари са допустими за подпомагане само в горските територии, класифицирани като средно или високо рискови от възникване на пожар;

 • Всички превантивни дейности срещу горски пожари трябва да са част от плана за защита на гората;

 • В случаите на превантивни дейности срещу болести и вредители, описанието на настъпилото бедствие трябва да бъде придружено от научни доказателства. Списък с болестите и вредителите, които могат да причинят бедствие е посочен в Приложение към Програмата

 

Какво финансира програмата:

 • Дейности за създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура – лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици;

 • Предотвратяване и ограничаване на разпространението на неприятели и болести;

 • Изграждане/подобряване на водоизточници за борба с пожарите;

 • Строителство/подобряване на наблюдателни пунктове за борба с пожарите;

 • Закупуване на комуникационно оборудване и средства за наблюдение на горски пожари, вредители и болести;

 • Изграждане и подобряване на горски пътища;

 • Изграждане/подобряване на хеликоптерни площадки, с изключение на летищни съоръжения за търговски цели;

 • Общи разходи за подготовка на проект

 

Размер на финансовата помощ:

Подпомагането по тази подмярка ще бъде 100% от общите допустими разходи.

Максимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 500 000 евро на проект.
Минимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 2 500 евро на проект.

bottom of page