top of page

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Какви възможности дават оперативните програми? 
 

Ако имате иновативна идея, за която Ви е нужно финансиране, ако имате нужда от нови машини и софтуер, ако имате нужда да обучите персонала си или самият Вие имате нужда от допълнителни квалификации, ако сте фермер или предприемач в малък град или село, ако сте активно НПО или представител на община, Оперативните програми в България  могат да ви помогнат да реализирате идеята си и да станете по-конкурентоспособен.
 

Кой може да кандидатства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“?


Всяко микро, малко или средно предприятие (МСП), регистрирано на територията на РБ, което извършва дейност в сферата  на услугите, производството и търговията (в някои случаи). Дейностите които могат да се финансират по програмата са за модернизация в предприятията, за внедряване на различни стандарти за качество (ISO), както и за създаване и внедряване на иновации. 

 
Как да определя категорията на моето предприятие? ​


Определянето към коя категория принадлежи дадено предприятие се извършва на базата на система от критерии, които са абсолютни и относителни. Абсолютен критерий е броят заети лица във фирмата на годишна база. Съгласно този критерий:
- до 10 заети лица е микропредприятие;
- до 50 заети лица е малко предприятие;
- до 250 заети лица е средно предприятие;
- 250 и повече заети лица е голямо предприятие.
Надхвърлянето на даден праг от изброените води до преминаване на предприятието в следваща по-горна категория.

Следващите критерии са относителни и се прилагат съвкупно. Това са активите на предприятието и годишния оборот. При тях също има определени прагове. Тези критерии се считат за относителни, защото когато едно предприятие е установило, че отговаря на определена категория по персонал, то трябва неговият оборот или активи да отговарят на определените за тази категория прагове. Ако обаче и двата критерия - оборот и активи, надхвърлят определените стойности, то тогава предприятието се определя в следващата категория, независимо от числеността на персонала.

При определяне на тези критерии трябва да се вземе предвид и обвързаността на предприятието с други дружества. Т.е. дали то е независимо, свързано или предприятие партньор.

 
Какъв е срокът за разглеждане и одобрение на проектите? ​


Три месеца е срокът, в рамките на който трябва да бъдат обявени резултатите от проверката на проектните документи.

 
Кои са селските общини в България? ​


От общо 264 общини в България, 231 са определени за селски общини. Всички населени места в дадена селска община влизат в списъка на селските райони. Виж списъка

 
Кои са населените места и курортни селища с развит масов туризъм и няма да бъдат подпомагани за туристически обекти?


Списък на населени места и курортни селища с развит масов туризъм, на територията на които няма да бъдат подпомагани проекти за туристически обекти по смисъла на Закона за туризма. Виж списъка

Кога се получава безвъзмездната финансова помощ? ​

 

По различните програми, фирмите, чиито проекти са одобрени, могат да получат авансово от 40% до 50% от одобрената безвъзмездната помощ в зависимост по коя програма са участвали. Също така могат да ползват и междинни плащания при приключване на даден етап от инвестицията. Останалите средства се изплащат след приключване на дейностите по проекта. За тази цел фирмите трябва да отчетат извършените разходи със съответните разходооправдателни документи.

В кой район на планиране попада дейността на фирмата ми? ​

Югозападен район за планиране (ЮЗРП)
1. Област София
2. Софийска област
3. Област Кюстендил
4. Област Благоевград
5. Област Перник

Южен централен район за планиране (ЮЦРП)
1. Област Пазарджик
2. Област Пловдив
3. Област Смолян
4. Област Хасково
5. Област Кърджали

 

 

Североизточен район за планиране (СИРП)
1. Област Варна
2. Област Добрич
3. Област Търговище
4. Област Шумен

 

Югоизточен (ЮИРП)
1. Област Стара Загора
2. Област Сливен
3. Област Ямбол
4. Област Бургас

 

Северен централен район за планиране (СЦРП)
1. Област Велико Търново
2. Област Габрово
3. Област Русе
4. Област Разград
5. Област Силистра

 

Северозападен район за планиране (СЗРП)
1. Област Видин
2. Област Враца
3. Област Монтана
4. Област Плевен
5. Област Ловеч

Какво е СПО (Стандартен производствен обем)? ​

 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 въвежда нова мерна единица за икономически размер на земеделското стопанство, наречена „стандартен производствен обем“. Стандартен производствен обем (СПО) отразява средната парична стойност на селскостопанската продукция при цена на производител. СПО не включва директните плащания, данък добавена стойност и други данъци. СПО се изчислява на базата на средни цени за земеделска/животинска продукция – на годишна база или за период.

 

През програмния период 2014-2020, стопанствата ще се делят на две групи: 1) стопанства със СПО от 2000 до 7999 евро и 2) стопанства със СПО над 8000 евро. Целта на това разделение е по-малките стопанства да кандидатстват при облекчени условия и при гарантирани бюджети по новата Програма за развитие на селските райони.

bottom of page