top of page

МЯРКА 8.4. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЩЕТИ ПО ГОРИТЕ ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И КАТАСТРОФИЧНИ СЪБИТИЯ

Индикативна дата на отваряне: Март - Юни 2018 г.

Бюджет: 4 000 000 евро

Цел: Навременно възстановяване на пострадалите от природни бедствия и катастрофични събития гори.

 

Бенефициенти

 • Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;

 • Юридически лица, наематели на горски територии;

 • Общини, собственици/управляващи горски територии;

 • Юридически лица, управляващи държавни горски територии;

 

Вид на помощта

Безвъзмездна финансова помощ за допустими инвестиции, включително общи разходи, свързани с инвестицията;

 

Връзка с друго законодателство

Закон за горите и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

 

Допустими разходи

 • Почистване на площи в гори, пострадали от пожари и други природни бедствия, с цел тяхното изкуствено или естествено възобновяване;

 • Презалесяване на пострадалите гори, което включва: изготвяне на технологичен план за залесяване; почвоподготовка; закупуване на залесителен материал; транспорт и временно съхранение на залесителния материал; разходи за труд при залесяване; третиране на фиданките с необходимите предпазни и защитни материали (например, заразяване с мицел или азот фиксираща бактерия, осъществено индивидуално или чрез ограждане на залесената площ);

 • Възстановяване на увредени инвестиции, защитни съоръжения, инженерни работи, инсталации, пътеки и места за наблюдение на пожари;

 • Създаване на депа за съхранение на дървесина, добита от гори, пострадали от неблагоприятни природни въздействия.

 

Условия за допустимост

 • Всички кандидати трябва да докажат собственост върху горските територии, с които кандидатстват за подпомагане, или правото си да ги управляват;

 • Възстановителните дейности ще бъдат допустими за подпомагане в горските територии на цялата страна;

 • Изборът на дървесни видове за залесяване трябва да отговарят на типа на месторастене;

 • В случаите на възстановяване на щети от болести и вредители, описанието на настъпилото бедствие трябва да бъде придружено от научни доказателства.

 

Критерии за подбор

Избираемите проекти за възстановителни дейности ще бъдат класирани по реда на тяхното кандидатстване (първи дошъл – първи обслужен).

 

Интензитет и размер на помощта

Подпомагането по тази подмярка ще бъде 100% от общите допустими разходи.

Максимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 1 000 000 евро на проект.

Минимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 1 000 евро на проект.

Бюджетът на тази подмярка е в размер на левовата равностойност на 4 000 000 евро.

Процентът на съфинансиране от ЕЗФРСР е 85%.

bottom of page