top of page

МЯРКА 4.1 ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА

Бюджет по схемата: 237 000 000 евро

Срок за кандидатстване: 7 декември 2016 г.

Цел: Подпомагането ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в чувствителни сектори със затруднен достъп до пазара и биологично производство чрез модернизиране на физическия капитал, нематериални активи, свързани с организацията и управление на стопанствата, въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии, подобряване на предпазарната подготовка и съхранение на продукцията.

 

Допустими кандидати:

 • Да имат регистрация като земеделски производител (може да се регистрирате, ако нямате)

 • Да имат Стандартен Производствен Обем – СПО – поне 8000 евро (свържете се с нас за информация)

 • Да имат място /или да наемат за 10г. с право на строеж/, където да реализират идеята си, ако тя включва СМР.

 • Да изготвят проектно предложение за кандидатстване до началото на м.Октомври 2016 г.

ВАЖНО: Кандидатите, които не са развивали земеделска дейност и искат да стартират трябва да имат
задоволителен свободен финансов ресурс,за да отговорят на критериите на мярка 4.1

 

Допустими инвестиции

Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна, за материални и нематериални инвестиции в земеделските
стопанства за покриване нуждите на същите, съобразени с техният капацитет.
Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:

 • Изграждане, придобиване и подобряване на сгради и недвижимо имущество, включително чрез лизинг;

 • Закупуване на нови машини, специализирани транспортни средства, съоръжения и оборудване,
  включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;

 • Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя,
  медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни
  видове за производство на биоенергия;

 • Разходи за закупуване на земя до 10% от общия размер на допустимите инвестиционни разходи;

 • Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти,
  инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти,
  проучвания за техническа осъществимост на проекта.
  Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12% от общия размер на допустимите инвестиции по проекта;

 • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на
  търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;

 • Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти.

 • Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/
  пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда. ;

 • Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с
  намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда свързани
  с изпълнение на дейностите по мярка „Агроекология и климат“ и мярка „Биологично земеделие“;

 • Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства;

 • Инвестиции в изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и
  оборудване за напояване/отводняване, включващи изграждането на нови и
  подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата;

 • Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;

 • Инвестиции за съхранение и преработка на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;

 • Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;

 • Инвестиции в недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства;

 • Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на земеделските стопанства.

 

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

 

Интензитет и Размер на Финансовата Помощ

Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи,
като същата може да се увеличи в следните случаи:

 • За проекти представени от млади земеделски стопани и/или за интегрирани проекти и/или
  такива свързани със сливания на организации на производители и/или проекти с инвестиции
  в райони с природни и други специфични ограничения финансовата помощ се увеличава с 10 %;

 • За проекти за колективни инвестиции представени от 10 до 20 ЗП и/или групи/организации на производители
  съставени от 10 до 20 члена финансовата помощ се увеличава с 10 %;

 • За проекти за колективни инвестиции, представени от над 20 ЗП и/или групи/организации на производители
  съставени от над 20 члена финансовата помощ се увеличава с 10 %;

 • За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност
  финансовата помощ се увеличава с 10 %;

 • За проекти с инвестиции в стопанства изпълняващи ангажименти по мярка „Биологично земеделие”
  финансовата помощ се увеличава с 10 %.

Максимален размер на допустимите разходи: 1 000 000 евро

bottom of page