top of page

НАШИЯТ ЕКИП

Екипът ни е формиран от инициативни и амбициозни, висококвалифицирани и отговорни специалисти - адвокати, финансисти, икономисти, архитекти и инженери. Повечето от тях са работили и в държавни органи и в частни дружества, което им дава един по-широк кръгозор, опит, познание и контакти в административната  бюрокрация. Опитните и добре подготвени специалисти на дружеството осигуряват актуална и подробна информация, анализират Вашата дейност, разработват план за стратегията и развитието на стопанската дейност на Вашата фирма.

blagoev@ardesfinance.eu

0888 233 777

0882 348 343

ЛЮБОСЛАВ БЛАГОЕВ

управляващ съдружник

Любослав Благоев е управляващ съдружник в Ардес Финанс, финансист и инженер с над 40 години трудов стаж и богат опит по машинно конструиране, индустриален и графичен дизайн, маркетинг, фирмено управление и управление на проекти, с добри взаимоотношения с банкови и други финансови институции.
Известен със своята ерудиция, позитивизъм и бързо предоставяне на експертно мнение, г-н Благоев  е ценен съветник и партньор при разрешаване и на най-заплетените казуси. Работи по европейски програми и проекти за финансиране на физически и юридически лица в областта на индустрията и земеделието.
Преди да основе Ардес Финанс, Любослав Благоев е работил като консултант на свободна практика. По време на своята кариера той преминава през редица големи държавни предприятия. Започвайки като инженер конструктор той постепенно изкачва организационната структура, стигайки до най-отговорни управленски позиции - началник отдел маркетинг и търговски директор в НПО КАМ, а по-късно до председател на съвета на директорите и изпълнителен директор на най-голямата офсетова печатница на балканите и част от  Булгартабак холдинг - „Пловдив - Юрий Гагарин БТ“ АД - четвъртата по големина фирма в пловдивска област.
Любослав Благоев е магистър по икономика със специалност „Организация и управление на международната инженерингова дейност“, с диплома от УНСС - София, бакалавър по индустриален дизайн и магистър машинен инженер от ВМЕИ.

От месец май 2017 г. е носител на званието “Дипломиран финансов консултант®” (“ДФК®”) и е член на ИДФК, като името и контактите му са публично оповестени на уеб страницата на ИДФК - https://idfk.org.

инж. Любослав Благоев е сертифициран управленски консултант (CMC – Certified Management Consultant), член на Българска Асоциация на Сертифицираните Управленски Консултанти - БАУКО, която е член на FEACO (Федерация на европейските асоциации на управленските консултантски организации) и ICMCI (Международен съвет на институтите по управленско консултиране) - http://www.bamco.bg.

Яна.jpg

ЯНА ЛАЗАРОВА

финансов консултант

office@ardesfinance.eu

0882 348 343

Яна Лазарова е магистър по финанси с професионална квалификация „Магистър по икономика“ с диплома от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ - Свищов. Работи по европейски програми и проекти за финансиране на физически и юридически лица в областта на индустрията и земеделието. Специалист в областта на бизнес планирането, финансовите анализи и управлението на проекти, финансирани от ЕС.
Тя е консултант с дългогодишен опит в разработване и управление на проекти по предприсъединителни и оперативни програми на ЕС.

адв. АСЕН ДЕЛЧЕВ

асоцииран правен консултант

office@ardesfinance.eu

0888 733 602

0882 348 343

Асен Делчев е адвокат, член на Адвокатска колегия - Пловдив, участва в Дисциплинарния съд към нея. Занимава се с търговско право. Съветва предимно търговски дружества в областта на корпоративното и облигационното право. Той има богат опит в консултиране и изготвяне на цялостната документация по различни преобразувания - отделяне, вливане, сливане, продажби на търговски предприятия, ликвидации. Специалист е по въпроси свързани с промени в размера и структурата на капитала, промяна в собствеността между съдружници/акционери, оказва помощ за свикване на общи събрания на управителните и контролни органи на дружествата, респективно на съдружниците и акционерите.
Завършил е Юридически факултет на СУ “Климент Охридски”, Специалност “Право”. Член на Ротари клуб Пловдив Пълдин.

адв. ВЕЛИЧКА ВАСИЛЕВА

асоцииран правен консултант

office@ardesfinance.eu

0888 248 798

0882 348 343

Адвокат Величка Василева, член на Адвокатска колегия гр. Пловдив. Завършила е Юридическия фактултет на СУ „Климент Охридски”, специалност „Право”.
Упражнява адвокатската професия от 1992 г. В периода от 2007 г. – 2010 г. и в следващия мандат – до 2013 г. е член на разширения състав на Адвокатския съвет. Към настоящия момент е член на Контролния съвет.
Специализирана в областта на гражданско право и процес, вещно и търговско право. Има богат професионален опит в процесуалното представителство по търговски дела, а така също в преговори и съдействие по сключване на договори и доброволно уреждане на търговските спорове. Осъществява правно обслужване на търговски дружество. Занимава се  с вещно право, недвижими имоти и строителство. Опитът й в тази насока е придобит от практиката й като юрисконсулт в Община Пловдив, експерт в Областна администрация гр. Пловдив и като адвокат.

office@ardesfinance.eu

0888 268 522

0882 348 343

адв. ДЕСИСЛАВА МОНЕВА

асоцииран правен консултант

Адв. Десислава Монева е член на Софийска адвокатска колегия. Завършила е Юридическия факултет на СУ „Св.Климент Охридски”, специалност „Право”. Има магистратура по „Международни отношения”. 
Специализира в областта на дружественото и търговското право, търговски договори, процесуално представителство и арбитраж, сливания и придобивания, както и несъстоятелност и права на кредиторите. Има опит в изготвянето на правни документи, правни проучвания и правен съвет в посочените сфери. Осъществява правно обслужване на търговски дружества в страната и в чужбина. Има професионален опит в областта на европейското право. Практикувала е в Европейския парламент - Брюксел, в Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите. Познава и прилага ефективно правната уредба на ЕС, подпомага решаването на различни правни казуси, съществен елемент от които се явява правото на ЕС. Владее английски, немски, френски, полски и руски език.

адв. СТАНИСЛАВ ПРОДАНОВ

асоцииран правен консултант

office@ardesfinance.eu

0897 994 077

0882 348 343

Адвокат Станислав Проданов е адвокат, член на Адвокатска колегия – Пловдив от 2004г. В периода 2004 – 2010 г. работи придимно в областта на медиите и печатните издания като е бил главен юрисконсулт на най-голямата медийна прес група извън столицата.Извършвал е цялостно правно обслужване на всички подразделения на прес групата – рекламни, недвижими имоти, печатни и интернет издания и други в няколко града на Р. България. Завършил е през 1999 г. сертификационен курс по „Международно частно право“ към Лятната Академия на Международния съд в Хага.  Занимава се с гражданско право и най-вече работи в областта на  търговското и облигационното такова. От 2017 г. е сертифициран медиатор към Българската Асоциация на медиаторите.

Завършил е Юридически факултет на СУ “Климент Охридски”, Специалност “Право” – “Правораздаване“.

Говори английски, немски и руски език.

bottom of page