top of page

МЯРКА 4.2. ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

 

Индикативна дата на отваряне: Февруари - Май 2018 г.

Бюджет: 85 000 000 евро

Цел: Модернизиране на физическите активи на предприятията преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка.

Бенефициенти:

 • Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители и Групи/Организации на производители;

 • Предприятия /Физически и Юридически лица/, включително пазари на производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища.

Кандидати земеделски производители, които отговарят на определението за „малко стопанство“ няма да бъдат подпомагани по мярката.

 1. Кандидатите следва да са физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки, средни и големи предприятия дефинирани съгласно Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

 2. Кандидатите следва да представят бизнес план, доказващ подобряване на дейността на стопанството/предприятието чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения бизнес план.

 3. Минималния стандартен производствен обем на кандидатите земеделски производители следва да бъде не по – малко от 8 000 евро;

Кандидатите групи/организации на производители трябва да отговарят на следните условия:

 1. Кандидатите трябва да са признати като организация на производители, в съответствие с националното и/или европейското законодателство за организации на производители и/или одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители”;

 2. Инвестициите следва да са пряко свързани с основата земеделска дейност на членовете на групата/организацията;

 3. Бизнес планът трябва да показва подобряване на цялостната дейност на стопанствата на членовете на групата/организацията чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности и че инвестициите са от полза на цялата организация на производители.

 

Вид на помощта
Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна за инвестиции в материални и/или нематериални активи подобряващи цялостната дейност на предприятията. Инвестициите, обект на подкрепа следва да са свързани с:

 • Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I – Мярка 4 към Договора за функциониране на Европейския съюз или на памук, с изключение на рибни продукти;

 • Развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти в обхвата на Приложение I – Мярка 4 към Договора за функциониране на Европейския съюз или на памук, с изключение на рибни продукти;

Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:

 • Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка;

 • Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;

 • Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;

 • Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията;

 • Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;

 • Инвестиции свързани с внедряването на системи за управление на качеството;

 • Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

 • Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения.

Допустими разходи

Материални инвестиции:

 • Изграждане, придобиване и подобряване на сгради и недвижимо имущество, включително чрез лизинг;

 • Закупуване на нови машини, специализирани транспортни средства, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;

 • Разходи за закупуване на земя до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи /Съгласно Раздел 8.1/.

Нематериални инвестиции:

 • Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12% от общия размер на допустимите инвестиции по проекта /Съгласно Раздел 8.1/;

 • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;

 • Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти са допустими за финансова помощ само в случаите, в които същите част от общ проект на конкретния кандидат.

 

Условия за допустимост

 • По мярката не се подпомагат инвестиции, за които е установено, че ще оказват отрицателно въздействие върху околната среда.

 • По мярката няма да се подпомагат проекти включващи единствено маркетинг на продукти, с изключение на случаите, когато кандидатът е пазар на производители и/или когато тези продукти са получени в резултат на преработка, извършена от кандидата.

 • Подпомагане по мярката ще се предоставя за избрани първични производствени сектори свързани с преработката/маркетинг на продукти, описани в Приложение I – Мярка 4.
  1. Мляко и млечни продукти,
  2. Месо и месни продукти,
  3. Плодове и зеленчуци, включително гъби,
  4. Пчелен мед,
  5. Зърнени, мелничарски и нишестени продукти,
  6. Растителни и животински масла и мазнини,
  7. Технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки,
  8. Готови храни за селскостопански животни,
  9. Гроздова мъст, вино и оцет,
  10. Производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти.
  БП на всички кандидати, които изпълняват критериите за допустимост ще бъдат оценени. За всички проекти с икономически обосновани БП ще бъде направена селекция, следвайки приоритетите по мярката и чрез даване на приоритет на посочените по – горе кандидати.

 

Критерии за подбор
Принципи за определяне на критериите за подбор

 • Критериите за подбор ще гарантират насочване на финансовата помощ към проекти за постигне въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в ХВП за преработка на суровини от чувствителни сектори, които могат да осигурят съответната суровинна база, включително инвестиции за покриване стандартите на ЕС и преработка и производство на биологични продукти.

 • Приоритет ще бъде осигурен и за проекти осигуряващи устойчива заетост в селските райони и насърчават кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятия от хранително – преработвателната промишленост.

 • За постигане балансирано разпределие на средствата ще бъде осигурен приоритет за кандидати на територията на, райони с по – ниско ниво на подкрепа и райони с природни и други специфични ограничения.

 

Интензитет и размер на помощта
Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и 25% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за големи предприятия по смисъла на Закона за МСП;

Минимална помощ: 15 000 евро

Максимална помощ: 2 000 000 евро

bottom of page