top of page

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, наричана накратко ОПИК,  е една от седемте оперативни програми, които се финансират от Структурните фондове на Европейския съюз и по които най-много се кандидатства. Програмата предвижда подкрепа за развитието на производителността и ефективността на малките и средни предприятия, подпомагане развитието на иновациите и новите технологии, подобряване на общия климат на бизнес средата. 


Основната цел на програмата е постигане на динамична и конкурентоспособна икономика чрез развитие на иновациите, предприемачеството, капацитета за растеж на малките и средни предприятия (МСП), енергийната и ресурсната ефективност на предприятията.

Основният фокус на Програмата е съсредоточен върху МСП. За част от мерките, подкрепяни по ОПИК, допустими бенефициенти ще бъдат и големите предприятия. Предвидена е и подкрепа за клъстери, офиси за технологичен трансфер и технологични центрове, София Тех Парк, различни агенции и ведомства, предоставящи услуги в полза на бизнеса. Приоритетна ос 4 е насочена към премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ.

Основните очаквани резултати от изпълнението на ОПИК са да бъдат подпомогнати повече от 9 000 предприятия чрез безвъзмездни средства и финансови инструменти, да се мобилизират повече от 1 млрд. евро частни инвестиции, да се увеличи делът на иновативните предприятия, да се увеличи производителността на МСП и да се допринесе за намаляването на енергийната интензивност на икономиката.

ОПИК 2014-2020 г. пряко се ангажира с интелигентен растеж (чрез приоритетни оси 1 и 2) и с устойчив растеж (чрез приоритетни оси 3 и 4), като цели допълващ ефект по отношение на приобщаващия растеж. Подкрепата по ОПИК 2014-2020 г. е насочена към адресиране на нуждите, преодоляване на предизвикателствата и оползотворяване на възможностите за развитие пред българската икономика.

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ

 

Краен срок за прием на проекти: 26 септември 2017 г.

Бюджет: 68 454 050 лв.

Цел: Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията, като изпълнението на проектите следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на приоритетните направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация (ИСИС).

СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ТЕМАТИЧНО ФОКУСИРАНИ ЛАБОРАТОРИИ

Индикативна дата на отваряне: юни 2017 г.

Бюджет: 9 779 150 лв.

Цел: Създаване на нова и подобряване на съществуваща иновативна инфраструктура за подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти.

ПОДКРЕПА ЗА ПИЛОТНИ И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ

Индикативна дата на отваряне: юли 2017 г.

Бюджет: 71 644 656 лв.

Цел: Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез разработване и прилагане на нови решения, техники и методи.

ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Срок за кандидатстване: 18 януари – 19 май 2017 г.
Бюджет: 97 791 500 лева

Цел: Намаляване на енергийната интензивност чрез подкрепа за големите предприятия в България за насърчаване на изпълнението на проекти за енергийна ефективност.

РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИ В БЪЛГАРИЯ
Срок за кандидатстване: 12 декември 2016 - 28 април 2017 г.
Бюджет: 39 116 600 лева
Основната цел на процедурата е да допринесе за създаването и развитието на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия.

РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА МСП

Бюджет по схемата: 58 674 900 лева

Срок за кандидатстване: 15 август 2016 г.

Цел: Развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Бюджет по схемата: 10 000 000 евро (19 558 300 лв.)

Срок за кандидатстване: 05 май 2016 г.

Цел: Предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия  в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Бюджет по схемата: 97 791 500 лева

Срок за кандидатстване: 04 април 2016 г.

Цел: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване на процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА МСП

Бюджет по схемата: 293 374 500 лева

Срок за кандидатстване: 08 юли 2015 г., 08 септември 2015 г., 09 ноември 2015 г.

Цел: Предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия /МСП/ за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.

Основна цел на програмата:

Актуални програми

Предстоящи програми

Минал прием

bottom of page