top of page

ПРОГРАМА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО (2014 - 2020)

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) подпомага осъществяването на основните цели и приоритети на ЕС за периода 2014-2020 г. и принципите на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР),  насочени към жизнеспособност, конкурентоспособност и екологична устойчивост в секторите на рибарството и аквакултурите и насърчаване на социалното сближаване и разкриването на работни места в зависими от рибарството общности. По този начин тя подкрепя постигането на целите на стратегията „Европа 2020“.

За постигане на целите на ОПРСР са разработени следните приоритетни оси:

Приоритетна ос 1: Приспособяване на риболовния флот
Тази приоритетна ос има за цел насърчаване на печеливши и устойчиви риболовни дейности в морските райони. Мерките са насочени по-специално към улесняване навлизането в сектора на млади рибари, подобряване сигурността на риболовните съдове, качеството на рибата, хигиенните условия и подбора на риболовното съоръжение.

Приоритетна ос 2: Развитие на аквакултурното производство, преработвателната промишленост и маркетинга
Целта на тази ос е да насърчи конкурентоспособно, печелившо и устойчиво развитие на българската аквакултура чрез повишаване качеството и техническия капацитет на производството, прилагането на добри практики, наблюдение на качеството и прилагане на санитарни и хигиенни мерки. 

Приоритетна ос 3: Насърчаване на дейности от колективен интерес
Тази ос подкрепя действия от общ интерес, за да бъдат постигнати целите на Общата политика по рибарство и да се създаде необходимата среда за развитие на предприятия в отрасъла на рибарството посредством: модернизиране на риболовните пристанища, кейове за разтоварване и покрити лодкостоянки, разработване на нови пазари и рекламни кампании, както и подкрепа на общи действия за устойчиво развитие на рибарството и аквакултурата и управление на ресурсите.

Приоритетна ос 4: Устойчиво развитие на рибарските области
Основаната цел на тази ос е развитието на районите, които имат значително ниво на трудова заетост в сектора на рибарството, чрез прилагането на местни стратегии за диверсификация на дейностите, развитие на риболовен туризъм, подкрепа на екологичното и културно наследство, като всичките тези дейности ще бъдат развити отдолу нагоре.

МЯРКА 2.2. ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРА

 

Срок за кандидатстване: 24 февруари - 25 май 2017 г.

Бюджет: 16 872 000 лв.

Цел: Изграждане и  осъвременяване на обектите и диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури, допринасяйки за подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.

По Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 все още няма одобрена индикативна програма за прием на проектни предложения през 2017 г.

ОЧАКВАЙТЕ ИНФОРМАЦИЯ СКОРО!

Основна цел на програмата:

Актуални програми

Предстоящи програми

bottom of page