top of page

ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014 – 2020) е насочена към постигането на по-висока и качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, както и модернизиране на публичните политики. Това са основните стълбове, които са заложени и в петте приоритетни оси на ОП РЧР.

Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” включва две тематични цели. Едната е за „Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила“, а другата – за „Инвестиции в образованието, обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот“. 

Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” обхваща само по-слабо развитите региони и целевите общности са мигрантите, ромите и други маргинализирани групи. 

Приоритетна ос 3 „Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването” ще подкрепя само проектни предложения за повишаване институционалния капацитет на публичните органи и заинтересованите страни, както и такива идеи, които допринасят за една по-ефективна публична администрация.

Приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество“ ще се отпускат безвъзмездни финансови помощи за насърчаване на транснационалното сътрудничество в сферата на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности, недопускането на дискриминация и укрепването на институционалния капацитет. Ще подкрепя и сътрудничеството на заинтересованите страни в региона на река Дунав в област: „Инвестиране в хора и умения”.

Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”. Тя ще подпомага проекти за подобряване процесите на планиране, изпълнение, мониторинг и оценка на ОП РЧР (2014 – 2020), както и за повишаване знанията на бенефициентите при разработването и управлението на проекти по програмата.

СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

 

Срок за кандидатстване: 31 октомври 2017 г., 17,30 ч.

Бюджет: 10 000 000 лв.

Цел: Повишаване производителността на труда и адаптивността и създаване на условия за устойчива заетост чрез предоставяне на възможност за специфични за предприятията и работните места обучения.

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО

ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Срок за кандидатстване: 02 октомври 2017 г., 17,30 ч.

Бюджет по схемата: 5 000 000 лева

Цел: Подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, предоставяне на комплекс от обучения и услуги, подпомогащи целевите групи в предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност.

ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА

 

Срок за кандидатстване: 15 август 2017 г., 17,30 ч.

Бюджет: 50 000 000 лв.

Цел: Повишаване способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряване на населението.

ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Бюджет по схемата: 80 000 000 лева

Срок за кандидатстване: 14 юни 2016 г.

Цел: Осигуряване на безопасни условия на труд в предприятията, подобряване на работната среда, организацията на труд и управлението на човешките ресурси. Въвеждане на нови организационни практики, модели и системи за управление. Въвеждане на гъвкави форми на заетост за съчетаване на професионалния и личния живот, и по-дълго оставане в заетостта на по-възрастните хора.

ГЪВКАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРОМЕНЛИВ ИНТЕНЗИТЕТ НА ДЕЙНОСТТА

Бюджет по схемата: 30 000 000 лева

Срок за кандидатстване: 07 март 2017 г.

Цел: Предоставяне на възможност за повишаване адекватността на уменията на неактивни и безработни лица съобразено с актуалните нужди на бизнеса..

НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015

Бюджет по схемата: 293 374 500 лева

Срок за кандидатстване: 14 септември 2015 г., 19 ноември 2015 г., 05 февруари 2016 г. (прекратена след 19.11.2015 г.)

Цел: Финансиране на проекти, имащи за цел създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица.

Основна цел на програмата:

Актуални програми

Предстоящи програми

Минал прием

bottom of page