top of page
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

РАЗРАБОТКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

1. Обсъждане идеите на клиента и анализ на възможностите за тяхното финансиране. 

На този етап се прогнозира възможният брой точки, които проектът би получил, съгласно публикуваните критерии за оценка по съответната програма. Така се определят силните и слабите страни на фирмата-кандидат и нейния проект, като при необходимост и възможност, се предприемат съответните мерки за постигане на по-добри резултати.

2. Разработване на проектно предложение, подготовка на необходимата документация за кандидатстване.

Това са: Бизнес планове, Апликационни форми, Бюджети, Предпроектни проучвания и други приложими документи, в зависимост от конкретната финансираща програма. 

3. Окомплектоване на всички документи, които се предават за оценка.

4. Съдействие при поискана допълнителна информация и документи от страна на финансиращата институция в процеса на оценка на проекта.

5. Консултации при организиране на процедурите за избор на изпълнители (доставчици) по проекта.

На този етап ние подготвяме всички необходими документи, като се започне с определяне на критериите и изискванията за избор на кандидат (публична покана, изискване към оферта, оферта, методика за оценка, проект на договор за доставки и т.н.); заповед за назначаване на членове на комисия по оценка на офертите; протокол от решение на оценителната комисия за избор на оферта, уведомителни писма, публикации и др..

6. Изготвяне на междинни и финални отчети за изпълнението на проекта.

7. Консултации при осчетоводяване на разходите по проекта и окомплектоване на документите, направа на проектно досие. 

Получаване на одобреното безвъзмездно финансиране става едва след коректно отчетен и приет проект от съответния управляващ орган. 

ФИНАНСОВИ КОНСУЛТАЦИИ

ФИНАНСОВИ УСЛУГИ

 • Консултантски услуги за повишаване ефективността на стопанската дейност и бизнес процесите;

 • Одит на текущото финансово състояние и оценка на потенциала за развитие;

 • Анализ и преструктуриране на стопанската дейност, стратегическо планиране;

 • Структуриране и оптимизация; Консултантски услуги за повишаване на производителността на труда и подобряване на рентабилността на стопанската дейност;

 • Одити за оценка и анализ на текущото състояние на производителността на труда и ефективността на стопанската дейност;

 • Бизнес консултиране за фирми, физически лица и организации, Консултиране и съдействие при преговори с финансиращи институции; Изготвяне на оперативни и инвестиционни бизнес планове при кандидатстване за финансиране; Извършване на маркетингови проучвания, пазарни анализи и прогнози.

ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ

ПРАВНИ УСЛУГИ

 • Учредяване и регистрация на търговски дружества

 • Договори за управление

 • Намиране на подходящ персонал

 • Прехвърляне нa предприятия

 • Преобразувания - вливане, сливане, отделяне, разделяне

 • Оценка на финансовия риск

 • Данъчни консултации

 • Консултиране на инвестиции в недвижима собственост

bottom of page