top of page

РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА МСП

Бюджет по схемата: 58 674 900 лева

Срок за кандидатстване: 15 август 2016 г.

Цел: Развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

Допустими кандидати:

1/ Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

2/ Отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.

3/ Имат минимум 3 три приключили финансови години и са реализирали минимален размер на нетни приходи от продажби общо за последните 3 /три/ приключени финансови години /2013 г, 2014 г. и 2015 г./ в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

 

Категория на предприятието             Нетни приходи от продажби

Микро предприятие                                  ≥ 210 000 лева

Малко предприятие                                  ≥ 750 000 лева

Средно предприятие                                ≥ 3 000 000 лева

 

4/ Развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва: Сектори

 

Допустими дейности:

Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията, в т. ч.:

 • Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти;

 • Постигане на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти;

 • Внедряване и сертифициране на добри производствени практики;

 • Ре-сертификация на системите за управление;

 • Реинженеринг на процесите в предприятията;

 • Представяне пред потенциални инвеститори и участие на капиталовите пазари в страната и чужбина.

Дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги:

 • Дейности за услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;

 • Дейности за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;

 • Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;

 • Дейности за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга - SaaS (Software as a service);

 • Дейности за услуги за „колокация“ на сървъри.

 

Процент на финансовата помощ:

Максимален интензитет на помощта 70%

 

Размер на финансовата помощ:

- Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ: 50 000 лв.
- Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ: 391 166 лв.

bottom of page