top of page
РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИ В БЪЛГАРИЯ
Срок за кандидатстване: 12 декември 2016 - 28 април 2017 г.
Бюджет: 39 116 600 лева
Основната цел на процедурата е да допринесе за създаването и развитието на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия.
 
1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са обединения под формата на:

• клъстери, регистрирани като обединения по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
• клъстери, създадени като обединения - дружества по смисъла на Глава XV от Закона за задълженията и договорите; 
• клъстери - юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

ВАЖНО: За да бъдат допустими за финансиране по настоящата процедура, кандидатите трябва да включват следния минимален брой членове:

• клъстери в начален етап на развитие – минимум 7 (седем) юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.
• развиващи се клъстери – минимум 10 (десет) юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство и поне едно висше учебно заведение или научно-изследователска организация. 
• развити клъстери – минимум 15 (петнадесет) юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство и поне едно висше учебно заведение или научно-изследователска организация.

Допустими разходи:

Компонент 1: Изграждане и подкрепа за организационно-административно укрепване на клъстера

• Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на персонала на административното тяло на клъстера – до 50 % от общо допустими разходи по проекта.
• Разходи за участие в семинари, обучения, конференции, информационни събития, обмен на опит, добри практики и др. за административното тяло на клъстера – разходи за такси за участие в посочените събития и разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни).
• Режийни разходи, разходи за офис консумативи и разходи за наем на работни помещения на административното тяло на клъстера – до 2 000 лева на месец.
• Разходи за закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди и офис консумативи .

Компонент 2: Коопериране, създаване на сътрудничества и интернационализация

• Разходи за организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера), насочени към разширяване и развитие на дейността на клъстера, привличане на нови клиенти и нови членове на клъстера и създаване на мрежи между членовете на клъстера;
• Разходи за изграждане на транснационални клъстерни връзки и установяване на сътрудничеството с други клъстери, включително в други страни – разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на представители на административното тяло на клъстера и на организации-членове на клъстера;
• Разходи за участие в национални и международни изложения и панаири – разходи за такси, разходи за наем на изложбена площ, разходи за транспортиране на експонати, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на представители на административното тяло на клъстера и на организации-членове на клъстера; 
• Разходи за разработване на маркетингова стратегия или инвестиционна стратегия на клъстера, в случай че клъстерът няма разработени такива - до 20 000 лв.
• Разходи за популяризиране името (марката) на клъстера пред бъдещите членове, както и пред външни клиенти и пазари – изготвяне и отпечатване на брошури и информационни материали, интернет страници и информационни бази-данни за клъстера и дейностите му – до 10 000 лв.
• Разходи за публичност и визуализация на проекта – до 2 000 лв.
• Разходи за одит на проекта – допустими са за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.) – до 10 000 лв.
ВАЖНО: Допустимите разходи за командировки по Компонент 1 и Компонент 2 следва да бъдат до 20% от общо допустими разходи по проекта.

Компонент 3: Развитие на споделени инфраструктура и ноу-хау.
• Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи клъстерни дейности - оборудване за зали за обучения, тренировъчни центрове, компоненти и инструментариум за изграждане на изпитателни лаборатории, производствени центрове и др.;
• Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи клъстерни дейности –специализирани програмни продукти, патенти, лицензи, „ноу хау”, търговска марка и др.; 

Процент на финансовата помощ:

до 90% за клъстери в начален етап на развитие; 
до 70% за развиващи се и развити клъстери.

Минимален размер на допустимите разходи: 100 000 лева.
Максималният размер на допустимите разходи: 

• за Клъстери в начален етап на развитие: 391 166 лева 
• за Развиващи се клъстери: 1 500 000 лева
• за Развити клъстери: 2 000 000 лева

bottom of page