top of page

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ

 

Дата на обявяване на процедурата: 28 Юли 2017 г.

 

Краен срок за прием на проекти: 26 септември 2017 г.

 

Бюджет: 68 454 050 лв.

 

Цел: Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията, като изпълнението на проектите следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на приоритетните направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация (ИСИС).

В рамките на процедурата биха могли да бъдат финансирани проекти, които водят до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадaщ в обхвата на изброените по-долу приоритетни направления на тематичните области на ИСИС:

 

ИКТ и информатика:

 • производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;

 • ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, „инбедид“ софтуер;

 • 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;

 • Big Data, Grid and Cloud Technologies;

 • безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;

 • езикови технологии;

 • уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;

 • използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

 

Мехатроника и чисти технологии:

 • производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;

 • машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;

 • инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;

 • системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;

 • вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект;

 • създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;

 • роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D моделиране на роботизирани автоматизирани системи;

 • проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;

 • био-мехатроника;

 • интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;

 • чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).

 

Индустрия за здравословен живот и биотехнологии:

 • методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);

 • производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);

 • производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;

 • персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;

 • медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);

 • нано-технологии в услуга на медицината;

 • био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;

 • „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;

 • производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;

 • зелена икономика.

 

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:

 • културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;

 • компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;

 • алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);

 • производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания.

 

Допустими кандидати:

Предприятия, които са:

– търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

– имат поне три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016)

 

Допустими дейности:

Елемент А

1. Извършване на тествания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

 

Елемент Б

1. Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

2. Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА), необходим за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

3. Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.

 

Допустими разходи:

Елемент А

1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на персонал – изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите за разработване на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация – до 50% от общо допустимите разходи по проекта.

2. Разходи за оборудване и инструменти, представляващи ДМА, за срока на изпълнение на проекта, необходими за разработването на иновацията:

а) разходи за наем на оборудване и инструменти – до 50% от стойността на съответния актив;

б) разходи за амортизация на собствено оборудване и инструменти, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта.

3. Разходи за амортизация за сгради и помещения, за срока на изпълнение на проекта, вписани в активите на кандидата/партньора, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта.

4. Разходи за външни услуги, необходими за разработването на иновацията:

а) разходи за възлагане на научни изследвания;

б) разходи за знания и патенти, закупени или лицензирани от външни източници на принципа на сделката между несвързани лица – до 20% от общо допустимите разходи по проекта;

в) разходи за консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

5. Разходи за материали и консумативи, необходими за разработването на иновацията.

 

Елемент Б (до 50% от общо допустимите разходи по проекта)

1. Разходи за придобиване на ДМА , необходими за разработването на иновацията – до 100 000 лв.

2. Разходи за придобиване на специализиран софтуер, необходим за разработването на иновацията – до 100 000 лв.

3. Разходи за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ – общо до 20 000 лв.

– разходи за такси за регистрация на патент и/или полезен модел и/или промишлен дизайн на разработената иновация

– разходи за услуги за извършване на проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“) изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн на национално и/или международно ниво на разработената иновация;

– разходи за консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от права върху разработената иновация.

Финансирането, което ще се предоставя по настоящата процедура подлежи на режими „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ (Елемент А) и режим „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 (Елемент Б).

 

Според вида на разходите, за които се кандидатства и според категорията на предприятието кандидат се определя точния процент на финансиране от срана на програмата за съответния разход.

 

Минимален размер на БФП за проект: 100 000 лв.

Максималните граници на безвъзмездна финансова помощ са:

 

 • За микро и малки предприятия – до 500 000 лева;

 • За средни предприятия – до 750 000 лева;

 • За големи предприятие – до 1 000 000 лева.

 

По Елемент А

В зависимост от вида на провежданите в рамките на проекта изследвания, вида на предприятието и дали проектът за изпълнява самостоятелно от кандидата или в партньорство с научна организация, процентът на безвъзмездната финансова помощ е както следва:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По Елемент Б

Процентът на безвъзмездната финансова помощ за дейности и разходи по елемент Б, независимо от вида на предприятието – микро, малко, средно или голямо, е 70% .

bottom of page