top of page

ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Бюджет по схемата: 5 000 000 лева

Срок за кандидатстване: 02 октомври 2017 г., 17:30 часа.

Цел: Подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, предоставяне на комплекс от обучения и услуги, подпомогащи целевите групи в предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност.

Допустими кандидати:
– Центрове за развитие на предприемачеството 
– Социални партньори
– Финансови институции
– Юридическо лице или ЕТ

 

Допустими дейности:
– Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество.
– Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и планове за управление на самостоятелна стопанска дейност.
– Предоставяне на консултантски услуги за самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа.
– Дейности за организация и управление на проекта.
– Дейности за информация и комуникация.

Допустими разходи:

  • Разходи за персонал;

  • Разходи за материали;

  • Разходи за услуги (не повече от 10% от общите допустими разходи по проекта);

  • Опростени разходи (10 на сто от допустимите преки разходи по проекта).

 

Размер на финансирането:
Минимален размер на помощта: 100.000,00 лв.
Максимален размер на помощта: 391.166,00 лв.

Процент на финансовата помощ:

100 %

bottom of page