top of page

ОДОБРЕН ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”

18.04.2017 г. / ОПРЧР

 

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ публикува Решение № РД05-35/18.04.2017 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектните предложения по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд”.

 

Всички кандидати ще бъдат уведомени писмено за резултатите от оценката в 3-дневен срок от издаване на Решението по електронна поща на адреса, чрез който са се регистрирали в ИСУН 2020. В съответствие с чл. 36, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране, следва да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент в срок от 10 дни от уведомяването.

 

След приключване на договарянето с титулярите от списъка и при остатъчен финансов ресурс (чл. 37, ал. 2 от ЗУСЕСИФ) може да бъдат поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент и кандидатите, чиито проектни предложения са включени в списъка с резерви по реда на тяхното класиране.

 

Решение за одобряване на оценителен доклад

СВАЛИ ФАЙЛА

Приложение 1-Списък на предложените за финансиране проектни предложения

СВАЛИ ФАЙЛА

Приложение 2 - Списък с резервни проектни предложения

СВАЛИ ФАЙЛА

Приложение 3 - Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения

СВАЛИ ФАЙЛА

добри и безопасни условия на труд
bottom of page