top of page

ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА

 

Срок за кандидатстване: 15.08.2017 г. , 17.30 ч.

Бюджет: 50 000 000 лв.

Цел: Повишаване способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряване на населението.

Допустими кандидати:

 • Работодатели;

 • Социален партньор - в качеството на работодател.

Допустими инвестиции:

 • Предоставяне на професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заети лица

Предвиденото обучение трябва да съответства на необходимостта на работодателя, дейността на фирмата или да е в съответствие със задълженията на обучаващите се.

Допустимо е обучението единствено по професии и специалности включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден от министъра на образованието и науката: www.navet.government.bg

Допустимата стойност на финансовата помощ за обучение за обучения за придобиване на професионална квалификация:

а) за първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа - 600 лв.;

б) за втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа - 1200 лв.;

в) за трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа - 1800 лв.;

г) за част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 200 учебни часа - 400 лв.;

д) за част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа - 600 лв.;

е) за част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 600 учебни часа - 1125 лв.;

 • Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”

Допустимата стойност на финансовата помощ за обучение за придобиване на ключови компетентности е:

- за обучения по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици” с продължителност не по-малка от 300 учебни часа и три нива на обучение – 700 лв.;

- за обучения по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” и с продължителност не по-малка от 45 учебни часа – 250 лв.

Процент на финансовата помощ:

КОМПОНЕНТ I:

 • За големи предприятия до 50 %

 • За средни предприятия до 60 %

 • За малки/микро предприятия до 70 %

КОМПОНЕНТ II:

 • До 100% от допустимите разходи по проекта;

 

Размер на финансовата помощ:

Минимален размер на финансовата помощ: 15 000 лв.
Максимален размер на финансовата помощ по КОМПОНЕНТ I: 3 911 660 лв.
Максимален размер на финансовата помощ по КОМПОНЕНТ II: 391 166 лв.

 

Допустими партньори

 • Работодател;

 • Социален партньор - в качеството на работодател;

 • Центрове за професионално обучение (ЦПО) – в случаите когато те са 100 % собственост на кандидата;

Допустимите социални партньори са: Асоциацията на индустриалния капитал в България; Българската стопанска камара; Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България; Българската търговско-промишлена палата; Съюзът за стопанска инициатива; Конфедерацията на независимите синдикати в България; КТ „Подкрепа“.

Допустими целеви групи (обучаеми) по настоящата процедура са:

Заети лица (наети на трудов договор или самостоятелно наети) в микро, малки, средни и големи предприятия. Лица наети на граждански договор не попадат в допустимата целева група.

Лицата включени в обучение трябва да са заети в предприятия, развиващи дейност в следните приоритетни сектори: сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ; екологосъобразната икономика; „белия” сектор и сектора на персоналните услуги; преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда; творческия и културния сектори.

Ако обучаемите не са заети в приоритетните сектори на икономиката, поне 50% от лицата включени в обучения следва да отговарят най-малко на едно от следните изисквания:
– Да не притежават образование по-високо от средно
– Да са на възраст над 54 г.

bottom of page