top of page

Обществено обсъждане на процедура "Развитие на иновационни клъстери"

 

27.02.2019 г. / ОПИК

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Развитие на иновационни клъстери“ по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на оперативната програма.
Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за стимулиране на иновационната дейност на клъстери чрез съвместно използване на съоръжения, обмен на познания и опит, ефективен принос за трансфера на знания, изграждане на специфични мрежи от взаимосвързани, но оставащи си конкуренти на пазара компании, разпространение на информация и сътрудничество между предприятията и други организации в клъстера.


Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 15 300 000 евро (29 924 199 лева).
Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 200 000 лева, а максималният размер е 1 500 000 лева.
По процедурата са предвидени изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, които ще се извършват чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).


Проектът на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях  по процедура „Развитие на иновационни клъстери“ се публикува на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.
Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 13.03.2019 г. (включително) на следната електронна поща:
public.consultation@mi.government.bg


Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

 

FeatureBio1.jpg
bottom of page