top of page

ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Бюджет по схемата: 97 791 500 лева

Срок за кандидатстване: 04 април 2016 г.

Цел: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване на процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

 

Предоставяната безвъзмездна финансова помощ трябва да отговаря на условията за държавни помощи. Приложимите режими на държавни помощи по отношение на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по настоящата процедура са както следва:

1) Регионална инвестиционна помощ - режим „групово освобождаване" съгласно Глава І, чл. 12 и Глава ІІ, Раздел 1, чл. 13 от Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008 от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (OB L 214/09.08.2008), приложим за Елемент „Инвестиции".

2) Режим „de minimis" (минимална помощ) съгласно Регламент на Комисията (ЕО) 1998/2006 от 15 декември 2006 г. относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за създаване на ЕО към помощта de minimis (ОВ L 379/28.12.2006), приложим за Елемент „Инвестиции" и Елемент „Услуги".

Допустими кандидати по схемата са микро, малки, средни и големи предприятия, които:

 • са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;

 • имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.);

 • развиват своята основна икономическа дейност в един от секторите, които не са недопустими за кандидатстване с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

 

Допустими по настоящата процедура са следните дейности:

 

По елемент „Инвестиции" допустими са следните дейности:

-  Придобиване на ново оборудване (ДМА), необходимо за внедряване на иновативен продукт (стока или услуга) или процес.

-  Придобиване на комплектни възли, агрегати, детайли и материали, които се влагат при създаване на части от или на цяла поточна линия за производство на иновативния продукт/реализация на иновативния процес.

-  Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите или  на резултати от НИРД, които са обект на внедряване по процедурата.

-  Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.

По Елемент „Услуги" допустими са следните дейности:

-  Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновативния продукт (стока или услуга) или процес;

-  Консултантски услуги, свързани с провеждане на маркетингови проучвания, разработване на бизнес и маркетингови анализи и стратегии за реализация на внедряваните в производство иновативни продукти (стоки или услуги)/процеси;

-  Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение по настоящата процедура;

-  Визуализация на проекта;

-  Одит на проекта.

Допустими са следните разходи:

Схемата ще финансира разходи за инвестиции и разходи за услуги, които могат да бъдат:

1) Разходи по елемент „Инвестиции“

 • Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния  продукт (стока или услуга) или процес.

 • Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат внедрявани по проекта.

 • Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на  иновативния продукт (стока или услуга) или процес.

2) Разходи по елемент „Услуги“

 • услуги, свързани със защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище върху внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси, вкл. проучвания, извършени от Патентно ведомство или правоспособен представител по индустриална собственост; подготовка на заявка за патент, за регистрация на полезен модел на национално и международно равнище; услуги, свързани с получаване на защитен документ; услуги, свързани с експлоатацията на патент, полезен модел и др.п.

 • предоставяне на професионални съвети и консултации относно приложимите за иновативния продукт (стока или услуга) или процес директиви, регламенти, стандарти, включително услуги, пряко свързани с постигане на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти и др.

 • услуги за провеждане на пазарни анализи и проучвания на пазара, които да допринесат за успешната пазарна реализация на внедряваната по проекта иновация;

 • услуги за провеждане на изследвания, измервания и изпитванияи др.;

 • услуги за придобиване на етикети за качество за внедряваната по проекта иновация;,

 • изпитване и сертификация на иновативния продукт (стока или услуга) или процес, респективно получаване на продуктово съответствие за иновативния продукт, в съответствие с приложимите стандарти и др.

Финансиране

В зависимот от режима на подпомагане, който реши да ползва кандидатът – „минимална помощ”или „регионална помощ”, процентът на безвъзмездната финансова помощ (БФП), минималната и максималната сума на подпомагане, са както следва:

1) Проекти, изпълнявани под режим „минимална помощ”

 • % на БФП  – 90%

 • минимална сума на БФП – 100 хил. лв.;

 • максимална сума на БФП – 391 хил. лв.

2) Проекти, изпълявани под режим „регионална помощ”

 • % на БФП  – от 25% до 70%

 • минимална сума на БФП – 100 хил. лв.;

 • максимална сума на БФП – 1,5 млн. лв.

bottom of page