top of page

СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ТЕМАТИЧНО ФОКУСИРАНИ ЛАБОРАТОРИИ

Индикативна дата на отваряне: юни 2017 г.

Бюджет: 9 779 150 лв.

Цел: Създаване на нова и подобряване на съществуваща иновативна инфраструктура за подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти.

Допустими кандидати:


Съществуващи средни и големи предприятия

Допустими дейности: Дейности за инвестиционна подкрепа за изграждане на нови, разширяване и модернизация на съществуващи тематично фокусирани лаборатории

Допустими разходи:


– Инвестиционни разходи (ДМА иДНА)
– Разходи за СМР

Финансиране:


– Минимален размер на помощта: 100 000 лв.
– Максимален размер на помощта: 1 250 000 лв.

bottom of page