top of page

Списък на отпаднали проекти на АСД по процедура "Обучения за заети лица"

 

02.11.2017 г. / ОПРЧР

 

 

Във връзка с приключване на етапа по оценка на Административно съответствие и допустимост (АСД) по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица” и на основание чл. 34, ал. 1 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), е изготвен списък на проектните предложения, които не отговарят на критериите за АСД и не се допускат до техническа и финансова оценка.

 

Списъкът с предложените за отхвърляне на този етап на оценка проектни предложения, с посочени основания за това, може да видите ТУК.

Ръководство за изпълнение на договори
bottom of page