top of page

СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ

Срок за кандидатстване: 31 октомври 2017 г., 17:30 часа

Бюджет: 10 000 000 лв.

Цел: Повишаване производителността на труда и адаптивността и създаване на условия за устойчива заетост чрез предоставяне на възможност за специфични за предприятията и работните места обучения.

Допустими кандидати/партньори: 

Работодатели в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ и преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда.

 

Кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство. 

 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 10 000 000 лева, като средства от ЕСФ са 8 500 000 лева (85%), а национално съфинансиране се равнява на 1 500 000 лева (15%).

 

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за конкретен проект:

 

За Компонент I

 • Минимален размер на БФП: 50 000 лева

 • Максимален размер на БФП: 3 911 660 лева

За Компонент II

 • Минимален размер на БФП: 50 000 лева

 • Максимален размер на БФП: 391 166 лева

 

Процент на съфинансиране от програмата: 

 

По Компонент I

В съответствие с изискванията на Регламент 651/2014 на Комисията в зависимост от категорията на предприятието кандидат/партньор/и е както следва:

 

За големи предприятия: до 50% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

 

За средни предприятия: до 60% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

 

За малки/микро предприятия: до 70% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

 

Интензитетът на помощта може да бъде увеличен /но не-повече от максималния интензитет на помощта до 70%/ от допустимите разходи, при следните условия: с 10 процентни пункта, ако обучението се предлага на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение. В този случай, максималният интензитет на помощта за обучение на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение за големи предприятия не може да надхвърля 60%; Максималният интензитет на помощта за обучение на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение за средните предприятия не може да надхвърля 70%; Максималният интензитет на помощта за обучение на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение за малки/микро предприятия не може да надхвърля 70%.

 

По Компонент II

В зависимост от категорията на предприятието кандидат/партньор/и, както следва:

 

За микро и малки предприятия: 10%

 

За средни предприятия: 20%

 

За големи предприятия: 30%

Приложим режим на минимални/държавни помощи:

 

Компонент I – се реализира съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора, текст от значение за ЕИП (OB L 187/26.6.2014)

Компонент II – се реализира съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 г. на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, текст от значение за ЕИП (OB L 352/24.12.2013).

Допустими дейности:

  – Организация и управление на проекта – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

  – Информация и комуникация – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

 1. Включване на неактивни/безработни лица в специфични за конкретното работно място обучения

 2. Включване на успешно завършилите обученията неактивни/безработни лица в несубсидирана заетост при работодател

 3. Включване в специализирани чуждоезикови обучения за съответните позиции на неактивни и/или безработни и/или заети лица.

 4. Включване на заети лица в специфични за конкретното работно място обучения.

 

Под „специфично обучение“ се има предвид обучение, което включва подготовка, която е пряко и главно приложима към настоящата или бъдещата длъжност на работника в предприятието и която осигурява квалификация, която само в ограничена степен може да се използва в други предприятия или области на дейност.

Кандидатът се задължава да запази заетостта на поне 50% от представителите на целевата група, включени в операцията и успешно завършили обученията за период от 6 месеца след приключване на проекта.

Допустими разходи

По Компонент 1

I.Разходи за услуги

1.Разходи за обучения

1.1.Разходи за специфични за конкретното работно място обучения и за специализирани чуждоезикови обучения – включат разходите за специфичните за конкретното работно място обучения и за специализираните чуждоезикови обучения при спазване на изискването максималният размер на всички включени по проекта обучения за всяко неактивно/безработно/заето лице.

 • разходи за обучаващ персонал, за часовете, през които обучаващият персонал участва в обучението;

 • оперативни разходи на обучаващите и обучаваните, които са пряко свързани с проекта за обучение, като пътни разноски, материали и консумативи, пряко свързани с проекта, амортизация на инструменти и оборудване, доколкото те се използват изключително за проекта за обучение. Разходите за настаняване не са допустими разходи с изключение на минималните необходими разходи за настаняването на обучаващите се, които са работещи с увреждания;

 • разходи за консултантски услуги, свързани с проекта за обучение;

 • личните разходи за обучаващите се и общи косвени разходи (административни разходи, наеми, режийни разходи) за часовете, в които обучаващите се участват в обучението.

Партньорите могат да разходват средства само за трудови възнаграждения.

Допустими целеви групи:

– Неактивни и безработни лица до 29 г. включително

– Заети лица

bottom of page