top of page

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА МСП

Бюджет по схемата: 293 374 500 лева

Срок за кандидатстване: 08 юли 2015 г., 08 септември 2015 г., 09 ноември 2015 г.

Цел: Предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия /МСП/ за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.

Кой може да кандидатства:

  • Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;

  • Кандидатите трябва да имат минимум три приключени финансови години преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти;

  • Кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в следните сектори:

 

− С20 „Производство на химични продукти“

− C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

− C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

− С27 „Производство на електрически съоръжения“

− С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

− С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

− J58 „Издателска дейност“

− J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

− J60 „Радио- и телевизионна дейност“

− J61 „Далекосъобщения“

− J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

− J63 „Информационни услуги“

− М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

− С10 „Производство на хранителни продукти“

− С11 „Производство на напитки“

− С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

− С14 „Производство на облекло“

− С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

− С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

− С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

− С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

− С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

− С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

− С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

− С24 „Производство на основни метали“

− С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

− С31 „Производство на мебели“

− С32 „Производство, некласифицирано другаде“

Какво финансира програмата:

  • Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;

  • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта.

 

Процент на финансовата помощ:

- За микро и малки предприятия между 45% и 70% от общите допустими разходи по проекта 
- За средни предприятия между 35% и 60% от общите допустими разходи по проекта

 

Размер на финансовата помощ:

- За микро предприятия от 100 000 до 500 000 лв. 
- За малки предприятия от 200 000 до 750 000 лв. 
- За средни предприятия от 300 000 до 1 000 000 лв.

 

Срокове за кандидатстване:

Обявени са 3 крайни срока за кандидатстване – в рамките един от тях ще се приемат проектни предложения само от кандидати с код на основна икономическа дейност по в една от гореспоменатите групи сектори на икономическа дейност.

Сроковете са следните:
- за нискотехнологичните и средно нискотехнологичните промишлени производства – 08 юли 2015 г., 23:59 ч.
- за високотехнологичните и средно високотехнологичните – 08 септември 2015 г., 23:59 ч.
- за интензивните на знание услуги - 09 ноември 2015 г., 23:59 ч.

bottom of page