top of page

ПОДКРЕПА ЗА ПИЛОТНИ И ДЕМОНСТРАЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ

Индикативна дата на отваряне: юли 2017 г.

Бюджет: 71 644 656 лв.

Цел: Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез разработване и прилагане на нови решения, техники и методи.

Допустими кандидати:
•Микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП и Регламент (ЕС) № 651/2014
•Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите
•Минимум три приключени финансови години към датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти
•Икономическата дейност, за която кандидатстват попада в сектор C „Преработваща промишленост”

Допустими партньори:

•Научна организация
•Микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП и Регламент (ЕС) № 651/2014 – юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите; 1 приключена финансова година; осъществяват дейности във всички сектори
•Не повече от 3 партньора

Допустими проекти

1) Проектите трябва да попадат в една от двете области:
• Подобряване на управлението на отпадъците съгласно йерархията на управление на отпадъците
• Ресурсна ефективност във водния сектор – повторна употреба на вода и рециклиране; пречистване на води и отпадъчни води
2) Проектът води до разработване на продукт, процес или метод за маркетинг с потенциални екологични или климатични предимства в сравнение с настоящите най-добри практики, които впоследствие могат да се прилагат в подобни предприятия/ обстоятелства
3) Проектът е насочен към разработване на иновация и внедряването ѝ в едно предприятие в рамките на срока на проекта и поне 3 предприятия в рамките на 2 години след края на изпълнението му
4) Дейностите по Елемент А попадат в рамките на една от двете категории по чл. 25 от Регламент (ЕС) № 651/2014:
• индустриални научни изследвания
• експериментално развитие

Допустими дейности:

Елемент А
1. Извършване на тествания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга), производствена или маркетингова иновация
2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга), производствена или маркетингова иновация

Елемент Б
1. Придобиване на ДМА, необходими за внедряването на иновацията, разработена по Елемент А
2. Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ ДНА, необходим за внедряването на иновацията, разработена по Елемент А
3. Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.

Елемент В
1. Организиране и провеждане на събития за популяризиране на резултатите от проекта.
2. Публикации в традиционни и дигитални медии за популяризиране на резултатите от проекта.
3. Визуализация на проекта

Допустими разходи:

Елемент А
1. Разходи за възнаграждения на персонал – изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите за разработване на иновация
2. Разходи за оборудване и инструменти, представляващи ДМА, за срока на изпълнение на проекта:
• разходи за наем на оборудване и инструменти
• разходи за амортизация на собствено оборудване и инструменти, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта
3. Разходи за сгради и помещения за срока на изпълнение на проекта – разходи за амортизация за сгради и помещения, вписани в активите на кандидата/партньора, доколкото те се използват и за периода, през който се използват за проекта
4. Разходи за външни услуги – възлагане на научни изследвания, за знания и патенти, закупени или лицензирани от външни източници, консултантски и еквивалентни услуги.
5. Разходи за материали и консумативи

Елемент Б
1. Разходи за придобиване на ДМА
2. Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. разходи за разработване на софтуер и разходи за придобиване на лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ ДНА
3. Разходи за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ
Елемент В
1. Разходи за организиране и провеждане на събития за популяризиране на резултатите от проекта.
2. Разходи за публикации в традиционни и дигитални медии за популяризиране на резултатите от проекта.
3. Разходи за визуализация на проекта

Финансиране

Интензитет на безвъзмездната финансова помощ (БФП): 25% – 80%
Минимален размер на БФП за проект: 300 000 лв.
Максимален размер на БФП за проект: 2 000 000лв.

bottom of page