top of page
Ново работно място 2015

НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015

Бюджет по схемата: 293 374 500 лева

Срок за кандидатстване: 14 септември 2015 г., 19 ноември 2015 г., 05 февруари 2016 г. (прекратена след 19.11.2015 г.)

Цел: Финансиране на проекти, имащи за цел създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица.

Допустими кандидати:

 • Кандидатът е работодател със самостоятелна правосубектност;

 • За приключилите две предходни финансови години, Кандидатът разполага с финансов ресурс равен или по-голям на максимално допустимия размер на авансовото плащане (20 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ);

 • Горепосочените изисквания се отнасят и за новорегистрирана/новосъздадена организация.

 

Допустими дейности:

 • Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца – задължителна дейност.

 • Предоставяне на професионално обучение

 • Предоставяне на обучение по ключови компетентности – „Общуване на чужди езици“ и „Дигитална компетенция“

 • Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места.

 • Оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, вкл. ремонтни дейности, в случай на необходимост.

 • Осигуряване на наставник за хората с увреждания.

 • Дейности за организация и управление на проекта.

 • Дейности по информиране и публичност.

Допустими разходи:

 • Разходите за закупуване на работно облекло, лични предпазни средства, оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, до 30 % от размера на безвъзмездната финансова помощ;

 • Разходи за персонал, за услуги (на вече наетите лица);

 • Разходи за строително монтажни работи – до 10 % от преките допустими разходи ако са насочени към осигуряване на достъп за хора с увреждания;

 • Разходите за дейности, свързани с осигуряване на публичност до 2 %;

 • Разходи за трудова медицина за срок не по-дълъг от срока на изпълнение на проектните дейности;

 • Разходи за възнаграждения на персонал.

 

Процент на финансовата помощ:

- За микро, малки и средни предприятия до 100% от общите допустими разходи по проекта 
- За големи предприятия до 80% от общите допустими разходи по проекта

 

Размер на финансовата помощ:

- Минимален размер на финансовата помощ: 50 000 лв. 
- Максимален размер на финансовата помощ: 391 166 лв

 

Срокове за кандидатстване:

Програмата стартира на 26 юли 2015 г. С три крайни срока за кандидатстване:
1) 14.09.2015 г., 23.59 ч.,
2) 19.11.2015 г., 23:59 ч.,
3) 05.02.2016 г., 23:59 ч.

bottom of page