top of page

BG05M9OP001-1.022 – „СПЕЦИФИЧНИ ОБУЧЕНИЯ“ ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

18.08.2017 г. / ОПРЧР

 

 

Цел на процедурата:

Целта на процедурата е да се повиши производителността на труда и адаптивността и да се създадат условия за устойчива заетост чрез предоставяне на възможност за специфични за предприятията и работните места обучения. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.

 

Настоящата процедура е обособена в два компонента в съответствие с нормативната уредба за регулиране на държавна/минимална помощ. Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за допустимите дейности и разходи, описани в условията за кандидатстване както следва:

· Компонент I - се реализира съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година

· Компонент II - се реализира съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 г. на Комисията от 18 декември 2013 година

 

 

Дейностите, които ще получават подкрепа включват:

- Включване на неактивни/ безработни лица в специфични за конкретното работно място обучения;

- Включване на успешно завършилите обученията неактивни/ безработни лица в несубсидирана заетост при работодател;

- Включване в специализирани чуждоезикови обучения за съответните позиции на неактивни и/или безработни и/или заети лица;

- Включване на заети лица в специфични за конкретното работно място обучения.

Повече информация за процедурата може да прочетете в секцията: Евро програми > ОП „Развитие на човешките ресурси“ (2014 – 2020) > Актуални програми

Ръководство за изпълнение на договори
bottom of page