top of page

ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Бюджет по схемата: 10 000 000 евро (19 558 300 лв.)

Срок за кандидатстване: 05 май 2016 г.

Цел: Предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия  в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

Изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС, а именно:

 • ИКТ и информатика:
  − производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;
  − ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри;
  − 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
  − Big Data, Grid and Cloud Technologies;
  − безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
  − езикови технологии;
  − уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
  − използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

 • мехатроника и чисти технологии:
  − производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
  − машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
  − инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
  − системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;
  − вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект;
  − създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;
  − създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;
  − роботика и автоматизация на процеси;
  − проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
  − био-мехатроника;
  − интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
  − чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).

 • индустрия за здравословен живот и биотехнологии:
  − методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти);
  − производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни);
  − производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
  − персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени фрми и средства;
  − медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм);
  − нано-технологии в услуга на медицината;
  − био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
  − „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
  − производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
  − зелена икономика.

 • нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:
  − културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
  − компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
  − алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
  − производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

 

Допустими кандидати:

 • Кандидатите трябва да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;

 • Да имат по-малко от три приключени финансови години към крайната дата за подаване на проектни предложения.

 

Допустими дейности:

1/ Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновативния продукт или процес;
2/ Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, ноу-хау, непатентовани открития, права по интелектуална собственост;
3/ Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище;
4/ Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;
Забележка: В случай че проектното предложение планира дейности по т. 5 - 8 по-долу, те следва да бъдат включени в плана за изпълнение на дейностите по проекта и тяхното изпълнение следва да стартира задължително след приключване на изпълнението и верификация от страна на УО на дейностите по т. 1 - 4.
5/ Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания иновативен продукт или процес;
6/ Разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес;
7/ Изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес;
8/ Организиране на промоционални събития в България, свързани с популяризиране на иновативния продукт или процес;
9/ Визуализация на проекта.

 

Допустими разходи:

1/ Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за изпълнението на дейностите по проекта – до 60% от общо допустимите разходи по проекта;
2/ Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта – до 100 000 лева;
3/ Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на дейностите по проекта;
4/ Разходи за консумативи и материали, необходими за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;
5/ Разходи за наем на помещения, необходими за извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания, както и за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;
6/ Разходи за външни услуги за:
• извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновативния продукт или процес;
• защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище (вкл. такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн);
• създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;
• изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания иновативен продукт или процес; 
• разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес;
• изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес; 
• наем на зали и техника за организиране на промоционални събития в България за популяризиране на иновативния продукт или процес.
7/ Разходи за командировки в страната (пътни, дневни и квартирни) на персонала на предприятието, разработващ иновацията, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;
8/ Разходи за визуализация – до 2000 лева.

Процент на финансовата помощ:

- До 90% от общите разходи по проекта

 

Размер на финансовата помощ:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 19 558 300 лева
- Минимален размер на финансовата помощ: 50 000 лева
- Максимален размер на финансовата помощ: 391 166 лева

bottom of page