top of page

ГЪВКАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРОМЕНЛИВ ИНТЕНЗИТЕТ НА ДЕЙНОСТТА

Бюджет по схемата: 30 000 000 лева

Срок за кандидатстване: 07 март 2017 г.

Цел: Предоставяне на възможност за повишаване адекватността на уменията на неактивни и безработни лица съобразено с актуалните нужди на бизнеса.

Допустими кандидати:

Работодатели, развиващи своята дейност в следните икономически сектори по КИД 2008:

  • Сектор C „Преработваща промишленост“, раздели от 10 до 33 вкл.;

  • Сектор F „Строителство“, раздели от 41 до 43 вкл.;

  • Сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“, раздели 55 и 56;

  • Кандидат, към който има открит център за професионално обучение (ЦПО) по реда на ЗПОО;

 

Допустими дейности и разходи:

В рамките на всеки проект задължително се изпълняват следните дейности:

  • Дейности за организация и управление на проекта

  • Дейности за информация и комуникация

  • Разходи за персонал

  • Разходи за външни услуги

Разход за провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация и/или за придобиване на професионална квалификация за част от професия - тук следва да се включат разходите за обучения на лицата от целевата група за придобиване или повишаване на професионална квалификация, вкл. част от професия, по професионални направления с кодове 54, 582, 811, 812 и 813 по СППОО

Разход за провеждане на обучение за придобиване на ключови компетентности – тук следва да се включат разходите за обучения на лицата от целевата група по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“, ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ и ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности”.

 

Процент на финансовата помощ:

Безвъзмездната финансова помощ може да покрие до 100% от общо допустимите разходи по проекта.

 

Размер на финансовата помощ:

Минимален размер на финансовата помощ: 20 000 лв.
Максимален размер на финансовата помощ: 391 166 лв.

bottom of page