top of page

ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Срок за кандидатстване: 18 януари – 19 май 2017 г.
Бюджет: 97 791 500 лева

 

Цел: Намаляване на енергийната интензивност чрез подкрепа за големите предприятия в България за насърчаване на изпълнението на проекти за енергийна ефективност.

Приложимият режим на държавна/минимална помощ е, както следва:

По Елемент А кандидатите по процедурата могат да избират между ЕДИН от приложимите режими на държавна помощ:

1) Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014).

или

2) Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност съгласно чл. 38 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014

По Елемент Б приложимият режим е помощ „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лв. (50 000 000 евро).

 

Допустими за финансиране са следните дейности:

Елемент А

- Придобиване на инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти (с изключение на мерките, включени за изпълнение по елемент Б на настоящата процедура);

Енергийният одит следва да е извършен от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност. Контролът относно качеството на изготвените енергийни одити ще бъде извършван от компетентни външни лица, които ще притежават нужните умения и квалификация, за да оценяват тяхното съответствие. Посоченото ще бъде извършвано в рамките на процеса на оценка на проектните предложения.

Елемент  Б

- Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;

- Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;

- Извършване на СМР, пряко свързани с и необходими за въвеждане в експлоатация на активите, препоръчани в обследването за енергийна ефективност;

- Придобиване на инвестиции за изпълнение на мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност, които не са заявени по Елемент А;

- Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на енергийно ефективните мерки, препоръчани в обследването за енергийна ефективност и предвидени да бъдат реализирани по проекта (в рамките на Елемент А и/или Елемент Б на процедурата);

- Публичност и визуализация;

- Одит на проекта.

Допустими кандидати: Големи предприятия, които са:
– търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
– имат поне 3 приключени финансови години (2013, 2014 и 2015);
– развиват своята основна дейност в следните сектори по КИД-2008: B „Добивна промишленост”; C „Преработваща промишленост”; D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива”; E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” F „Строителство“.

Размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП):
– Минимален размер на БФП за проект: 500 000 лв.
– Максимален размер на БФП за проект: 2 500 000 лв.

 

Процент на БФП:
За Елемент А:
Режим „регионална инвестиционна помощ”
– до 50% за дейности извън ЮЗР (NUTS 2);
– до 25% за дейности в ЮЗР (NUTS 2);
Режим „инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“
– до 45% за всички региони;
За Елемент Б:
Режим „de minimis”
– до 50% от общите допустими разходи по елемента.

bottom of page