top of page

ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Бюджет по схемата: 80 000 000 лева

Срок за кандидатстване: 14 юни 2016 г.

Цел: Осигуряване на безопасни условия на труд в предприятията, подобряване на работната среда, организацията на труд и управлението на човешките ресурси. Въвеждане на нови организационни практики, модели и системи за управление. Въвеждане на гъвкави форми на заетост за съчетаване на професионалния и личния живот, и по-дълго оставане в заетостта на по-възрастните хора.

Допустими кандидати:

Микро, малки, средни и големи предприятия в качеството им на работодатели

 

Допустими дейности:

1. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда.

2. Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца.

3. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите:

  • Осигуряване на колективни предпазни средства, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд;

  • Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;

  • Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд;

  • Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с конкретното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване;

  • Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии, в случай, че не е осигурено такова от доставчика.

Задължителното обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на индивидуалното работно място и на професията, съгласно чл.26 (2) 1 „а” и „б” от ЗЗБУТ, не е допустима дейност.

4. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.

 

Процент на безвъзмездната финансова помощ

  • за микро, малки и средни предприятия – 100%

  • за големи предприятия – 80%

 

Размер на безвъзмездната финансова помощ

  • минимум – 50 000 лв.

  • максимум – 391 166 лв.

bottom of page