top of page

Управляващият орган на ОПИК публикува Актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 - 10/04/2017

 

24.08.2017 г. / ОПИК

 

 

Със Заповед РД-16-1165/24.08.2017 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 

Актуализацията е извършена във връзка с:

 

- нормативно предоставена възможност, съгласно чл. 65, т.8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета, всяко плащане, получено от бенефициент, произтичащо от договорна санкция в резултат на нарушение на договора между бенефициента и трета страна, не се смята за приход и не се приспада от допустимите разходи за операцията;

 

- изменение на Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове (обн. ДВ, бр. 52 от 2016 г., посл. изм. ДВ, бр. 68 от 2017 г.), по силата на което отпада задължението на бенефициентите, в случаите в които не провеждат процедура „избор с публична покана“, да публикуват съобщение за набиране на ценови предложения в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020,

както и с цел спазване на принципа за добро финансово управление.

За всички случаи, при които бенефициентите са приложили изискванията на отменения чл. 2, ал. 7 на ПМС № 160 от 2016 г. (обн. ДВ, бр. 52 от 2016 г., посл. изм. ДВ, бр. 68 от 2017 г.), следва да се съобразят съответните изисквания, посочени по отношение на публикуването на съобщение за набиране на ценови предложения в предходно публикуваната версия на Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ (одобрено със заповед на Заповед РД-16-775/01.06.2017 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020).

 

Актуализирано Ръководство/24.08.2017

Приложения глава 2

Приложения глава 3

 

Ръководство за изпълнение на договори
bottom of page